Przejdź do treści

Mirosław Bieguszewski

Zdjęcie: Mirosław Bieguszewski
Zdjęcie: Mirosław Bieguszewski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt miroslaw.bieguszewski@kocierzew.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:16:58 Przyjęcie proponowanego porządku obrad I/2024 za
2024-05-06 10:39:21 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:06:14 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:22:15 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:44:47 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:46:57 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I/2024 za
2024-05-06 11:48:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji I/2024 za
2024-05-06 11:53:02 Podjecie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:58:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kocierzew Południowy I/2024 za
2024-05-06 12:01:32 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich I/2024 za
2024-05-28 10:02:02 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II/2024 za
2024-05-28 10:03:11 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy II/2024 za
2024-05-28 10:09:57 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu II/2024 za
2024-05-28 10:13:38 Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Kocierzew Południowy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” II/2024 za
2024-05-28 10:27:33 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok II/2024 za
2024-05-28 10:29:18 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 II/2024 za
2024-05-28 10:32:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. II/2024 za
2024-05-28 10:36:01 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi II/2024 za
2024-05-28 10:40:54 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości II/2024 za
2024-05-28 11:07:29 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok II/2024 za
2024-05-28 11:24:11 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok II/2024 za
2024-06-26 10:07:48 Przyjęcie proponowanego porządku obrad III/2024 za
2024-06-26 10:08:43 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy III/2024 za
2024-06-26 11:43:07 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania III/2024 za
2024-06-26 11:55:01 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego III/2024 za
2024-06-26 12:02:33 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023 rok III/2024 za
2024-06-26 12:16:08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok III/2024 za
2024-06-26 12:23:36 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 III/2024 za
2024-06-26 12:28:36 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu III/2024 za
2024-06-28 11:08:43 Przyjęcie proponowanego porządku obrad IV/2024 za