Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Kocierzew Południowy

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mirosław Bieguszewski

Mirosław Bieguszewski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 75, przynależność: Nie nalezy do partii politycznej

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/5/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I/2018 za
2018-11-22 skład komisji skrutacyjnej I/2018 za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia regulaminu głosowania na Przewodniczącego rady I/2018 za
2018-11-22 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na I wiceprzewodniczącego I/2018 za
2018-11-22 Zamknięcie listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego rady I/2018 za
2018-11-22 Zmiany do porządku obrad I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/4/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/5/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/6/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/7/2018 I/2018 za
2018-11-30 Porządek obrad II sesji II/2018 za
2018-11-30 Przyjęcie ptotokołu z I sesji II/2018 za
2018-11-30 wniisek wójta o niezmienianie stawek podatek od nieruchomości II/2018 za
2018-11-30 Uchwala w sprawie wysokości stawek od nieruchomości oraz zwolnień od podatku II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do uchwalenia podatku rolnego na 2019 rok II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, na terenie Gminy Kocierzew Południowy II/2018 przeciw
2018-11-30 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta w wysokości 8424 zł II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie wynagrodzenie Wójta w wysokości 7680 zł II/2018 przeciw
2018-11-30 uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Kocierzew Południowy na Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”. II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta 8448 zł II/2018 za
2018-12-28 Porządek obrad III/2018 za
2018-12-28 Protokół z II sesji RG III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III/2018 za
2018-12-28 Zmiany WPF 2018 - 2021 III/2018 za
2018-12-28 WPF na lata 2019 - 2022 III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie powołania komisji Skarg Wniosków i Petycji III/2018 za
2018-12-28 Uchwałan w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/2018 za
2019-01-30 Porządek obrad IV/2018 za
2019-01-30 Protokół z III sesji IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok IV/2018 przeciw
2019-01-30 Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Kocierzew Poludniowy na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uvhwalenia planu pracy Komisji Gosporadki i Finansów IV/2018 za
2019-01-30 Uchwalenie planu pracy Komisji Oswiaty, KUltury i Spraw Społecznych na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizynej na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy IV/2018 za
2019-02-27 Porządek obrad V/2019 za
2019-02-27 Przyjęcie protokołu z IV sesji V/2019 za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2019 roku V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia statutów dla Sołcetw Gminy Kocierzew Południowy V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V/2019 za
2019-03-27 10:16:36 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VI/2019 za
2019-03-27 10:14:30 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy VI/2019 za
2019-03-27 10:22:59 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, a także inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VI/2019 za
2019-03-27 10:24:57 Uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocierzew Południowy VI/2019 za
2019-03-27 10:37:16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI/2019 za
2019-03-27 10:39:53 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 VI/2019 za
2019-03-27 11:05:31 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki VI/2019 za
2019-03-27 11:11:04 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/156/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej VI/2019 za
2019-03-27 11:13:14 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odpowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy VI/2019 za
2019-03-27 11:18:48 Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok. VI/2019 za
2019-03-27 11:20:54 Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok VI/2019 za
2019-03-27 11:07:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki VI/2019 przeciw
2019-04-29 10:10:55 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VII/2019 za
2019-04-29 10:11:51 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy VII/2019 za
2019-04-29 10:20:09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem loklau użytkowego w Kocierzewie Południowym VII/2019 za
2019-04-29 10:31:12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII/2019 za
2019-04-29 10:51:21 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok VII/2019 za
2019-04-29 11:11:06 Informacja o zasobach pomocy społecznej w 2018 roku VII/2019 za
2019-04-29 11:27:32 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok i zamierzenia na 2019 rok. VII/2019 za
2019-05-30 10:07:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VIII/2019 za
2019-05-30 12:54:03 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu VIII/2019 za
2019-05-30 12:50:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok VIII/2019 za
2019-05-30 12:56:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu VIII/2019 za
2019-05-30 10:14:49 przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy VIII/2019 za
2019-06-21 10:13:12 Przyjęcie proponowanego porządku obrad IX/2019 za
2019-06-21 10:14:35 Przyjęcie potokołu z VIII sesji Rady gminy IX/2019 za
2019-06-21 11:17:30 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania IX/2019 za
2019-06-21 11:21:35 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego IX/2019 za
2019-06-21 11:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok IX/2019 za
2019-06-21 11:41:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok IX/2019 za
2019-06-21 11:58:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kocierzew Południowy, fragmnet wsi Łaguszew IX/2019 za
2019-08-28 09:42:22 Przyjęcie porządku obrad X/2019 - nadzwyczajna za
2019-08-28 09:50:41 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy X/2019 - nadzwyczajna za
2019-09-12 10:18:37 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XI/2019 za
2019-09-12 11:06:35 Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Gminy XI/2019 za
2019-09-12 11:07:19 Przyjęcie protokółu z X sesji Rady Gminy XI/2019 za
2019-09-12 11:43:12 Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku XI/2019 za
2019-09-12 11:57:46 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Boczki, Osiek, Kocierzew XI/2019 za
2019-09-12 12:02:00 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy XI/2019 za
2019-09-12 12:18:59 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok XI/2019 za
2019-09-12 12:21:29 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 XI/2019 za
2019-09-12 12:24:12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łowickiemu XI/2019 za
2019-09-30 11:20:32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok XII/2019 - sesja nadzwyczajna za
2019-09-30 11:09:36 przyjęcie protokołu z XI sesji rady gminy XII/2019 - sesja nadzwyczajna za
2019-09-30 11:23:07 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 XII/2019 - sesja nadzwyczajna za
2019-11-06 10:17:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIII/19 za
2019-11-06 10:19:26 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy XIII/19 za
2019-11-06 10:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XIII/19 za
2019-11-06 10:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XIII/19 za
2019-11-06 10:52:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs dla naboru RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna. XIII/19 za
2019-11-06 11:13:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętch zobowiązań. XIII/19 za
2019-11-06 11:28:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok XIII/19 za
2019-11-06 11:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 XIII/19 za
2019-11-26 10:10:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIV/2019 za
2019-11-26 10:11:26 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy XIV/2019 za
2019-11-26 10:41:33 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XIV/2019 za
2019-11-26 10:43:33 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia wysokości poatku rolnego na 2020 rok XIV/2019 za
2019-11-26 10:51:05 Uchwała w sprawie rocznych stawek od środków transportowych XIV/2019 za
2019-11-26 11:37:38 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokosci stawki tej opłaty XIV/2019 za
2019-11-26 11:58:03 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Kocierzew Południowy. XIV/2019 za
2019-11-26 11:54:03 Zmiany w porządku obrad XIV/2019 za
2019-12-12 11:59:38 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:05:40 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:12:49 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Kocierzew Południowy XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:17:01 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-27 10:15:41 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVI/19 za
2019-12-27 10:17:19 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy XVI/19 za
2019-12-27 10:17:57 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy XVI/19 za
2019-12-27 10:34:12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok XVI/19 za
2019-12-27 10:36:28 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 XVI/19 za
2019-12-27 12:10:27 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023 XVI/19 za
2019-12-27 12:17:01 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok XVI/19 przeciw
2019-12-27 12:32:41 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok XVI/19 za
2019-12-27 12:33:49 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XVI/19 za
2019-12-27 12:35:09 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2020 rok XVI/19 za
2019-12-27 12:36:11 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Fiansnów na 2020 rok XVI/19 za
2020-01-24 10:16:15 Przyjęcie proponowango porządku obrad XVII/2020 za
2020-01-24 10:17:26 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy XVII/2020 za
2020-01-24 10:29:01 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:31:59 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnoawej na lata 2020-2023 XVII/2020 za
2020-01-24 10:36:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:39:44 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:48:29 Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochoroną dróg dla których zarzadcą jest Gmina Kocierzew Południowy XVII/2020 za
2020-01-24 11:03:59 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Lenartów i Lipnice XVII/2020 za
2020-02-27 10:14:22 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVIII/2020 za
2020-02-27 10:15:04 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:30:06 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:32:41 Uchwała w sprawie zarządzenia przederminowych wyborów sołtysa w sołectwie Kocierzew Południowy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:35:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat XVIII/2020 za
2020-02-27 10:37:48 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/20 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XVIII/2020 za
2020-02-27 10:46:27 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVIII/2020 wstrzymał się
2020-02-27 10:48:22 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XVIII/2020 za
2020-03-23 11:05:28 Przyjęcie proponowanego porzadku obrad XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:05:59 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:17:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:22:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok. XIX/2020 - sesja nadzyczajna przeciw
2020-03-23 11:26:54 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Kocierzew Południowy za 2019 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:31:05 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-05-21 10:14:21 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XX/2020 za
2020-05-21 10:15:30 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy XX/2020 za
2020-05-21 10:40:54 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XX/2020 za
2020-05-21 10:48:17 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy XX/2020 za
2020-05-21 11:05:07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XX/2020 za
2020-05-21 11:07:22 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XX/2020 za
2020-05-21 11:13:35 Uchwała w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2023 XX/2020 za
2020-05-21 11:38:20 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok XX/2020 za
2020-05-21 12:20:53 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok XX/2020 za
2020-07-08 10:11:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXI/2020 za
2020-07-08 10:12:37 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy XXI/2020 za
2020-07-08 11:27:28 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania XXI/2020 za
2020-07-08 11:31:29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego XXI/2020 za
2020-07-08 11:38:06 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2019 rok XXI/2020 za
2020-07-08 11:55:06 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy na 2020 rok XXI/2020 za
2020-07-08 11:58:08 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XXI/2020 za
2020-07-08 12:02:36 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kocierzew Południowy na rok szkolny 2020/2021 XXI/2020 za
2020-07-31 09:18:34 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXII/2020 sesja nadzwyczajna za
2020-07-31 09:19:28 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy XXII/2020 sesja nadzwyczajna za
2020-07-31 09:23:18 Podjęie uchwały wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. XXII/2020 sesja nadzwyczajna za
2020-07-31 09:28:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na 2020 rok XXII/2020 sesja nadzwyczajna za
2020-09-09 10:15:10 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIII/2020 za
2020-09-09 10:15:49 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy XXIII/2020 za
2020-09-09 10:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy XXIII/2020 przeciw
2020-09-09 10:31:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXIII/2020 za
2020-09-09 10:34:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XXIII/2020 za
2020-09-09 12:04:59 Rekomendacja dla Wójta Gminy Kocierzew Południowy zobowiązująca do podjęcia działań w celu uniemożliwienia sprzedaży inwestycji prowadzonej przez Związek Międzygminny Bzura w Piaskach Bankowych XXIII/2020 za
2020-10-13 10:14:00 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIV/2020 za
2020-10-13 10:20:43 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy XXIV/2020 za
2020-10-13 11:14:33 Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku XXIV/2020 za
2020-10-13 11:30:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXIV/2020 za
2020-10-13 11:33:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XXIV/2020 za
2020-10-13 11:36:46 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. XXIV/2020 wstrzymał się
2020-10-13 11:40:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. XXIV/2020 wstrzymał się
2020-10-13 11:43:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Kocierzew Południowy XXIV/2020 za
2020-11-25 10:25:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXV/2020 za
2020-11-25 10:27:03 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy XXV/2020 za
2020-11-25 10:29:25 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2021 XXV/2020 za
2020-11-25 10:34:50 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XXV/2020 za
2020-11-25 10:45:53 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty XXV/2020 za
2020-11-25 11:36:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy XXV/2020 za
2020-11-25 11:39:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat XXV/2020 za
2020-11-25 11:43:39 Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Kocierzew Południowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” XXV/2020 za
2020-11-25 11:52:50 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXV/2020 za
2020-11-25 11:55:07 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 XXV/2020 za
2020-11-25 11:32:01 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty II propozycja XXV/2020 za
2020-12-30 10:21:45 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI/2020 za
2020-12-30 10:22:28 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy XXVI/2020 za
2020-12-30 10:48:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXVI/2020 za
2020-12-30 10:51:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XXVI/2020 za
2020-12-30 11:57:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 XXVI/2020 wstrzymał się
2020-12-30 12:07:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXVI/2020 wstrzymał się
2020-12-30 12:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Kocierzew Południowy XXVI/2020 za
2020-12-30 12:15:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz ego użytkownika wieczystego XXVI/2020 za
2021-02-02 10:20:26 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVII/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-02-02 10:21:51 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy XXVII/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-02-02 10:25:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXVII/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-03-30 10:14:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:15:23 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:34:47 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragment wsi Jeziorko, Ostrowie, Kocierzew XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:40:10 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:43:28 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:47:42 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2021 roku XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:52:05 Uchwała w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Kocierzew Południowy na 2021 rok XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:53:31 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:56:06 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2021 rok XXVIII/2021 za
2021-03-30 10:54:46 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2021 rok XXVIII/2021 za
2021-03-30 11:04:07 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Kocierzew Południowy XXVIII/2021 za
2021-03-30 11:24:27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego XXVIII/2021 za
2021-03-30 11:32:26 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku XXVIII/2021 za
2021-03-30 11:41:38 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy XXVIII/2021 przeciw
2021-03-30 11:58:11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXVIII/2021 za
2021-03-30 12:00:33 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2014 XXVIII/2021 za
2021-03-30 11:46:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kocierzew Południowy XXVIII/2021 za
2021-05-28 10:16:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIX/2021 za
2021-05-28 10:16:56 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji rady gminy XXIX/2021 za
2021-05-28 10:28:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kocierzew Południowy XXIX/2021 za
2021-05-28 10:37:06 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łowiczu wraz z odpowiedzią na skargę XXIX/2021 za
2021-05-28 10:44:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXIX/2021 za
2021-05-28 12:05:19 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok XXIX/2021 za
2021-05-28 12:06:53 Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok XXIX/2021 za
2021-05-28 12:18:02 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 roku oraz zamierzenia na 2021 roku XXIX/2021 za
2021-06-29 10:10:52 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXX/2021 za
2021-06-29 10:13:06 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji rady Gminy XXX/2021 za
2021-06-29 11:18:09 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania XXX/2021 za
2021-06-29 11:26:57 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego XXX/2021 za
2021-06-29 11:33:32 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2020 rok XXX/2021 za
2021-06-29 11:49:05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXX/2021 za
2021-06-29 11:51:51 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 XXX/2021 za
2021-06-29 11:54:24 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kocierzew Południowy na rok szkolny 2021/2022 XXX/2021 za
2021-07-30 10:17:18 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-07-30 10:18:53 Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Gminy XXXI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-07-30 10:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-09-27 10:32:21 Informacja w sprawie przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku XXXII/2021 za
2021-09-27 10:43:08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXII/2021 za
2021-09-27 10:45:12 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 XXXII/2021 za
2021-09-27 10:09:42 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXII/2021 za
2021-09-27 10:10:29 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy XXXII/2021 za
2021-10-08 10:07:45 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIII/2021 - nadzwyczajna za
2021-10-08 10:08:10 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy XXXIII/2021 - nadzwyczajna za
2021-10-08 10:13:03 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/99/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy XXXIII/2021 - nadzwyczajna za
2021-10-08 10:17:14 Uchwała w sprawie w zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XXXIII/2021 - nadzwyczajna za
2021-10-08 10:20:33 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXIII/2021 - nadzwyczajna za
2021-10-29 10:12:20 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIV/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-10-29 10:13:41 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy XXXIV/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-10-29 10:21:14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXIV/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-10-29 10:24:27 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań XXXIV/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-10-29 10:43:03 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Gągolin Południowy XXXIV/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-11-24 10:15:15 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:16:13 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:21:20 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:22:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:31:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:44:48 Podjęcie uchwały w sprawie d. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:47:19 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kocierzew Południowy XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 10:59:10 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania przez sołtysów XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 11:00:57 Podjęcie uchwały w spawie wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania przez radnych XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy wstrzymał się
2021-11-24 11:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 11:17:44 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kocierzew Południowy XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 11:25:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-11-24 11:27:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 XXXV sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy za
2021-12-22 10:21:28 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-12-22 10:22:08 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy XXXVI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-12-22 10:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXXVI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-12-22 10:27:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXVI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-12-22 10:30:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok XXXVI/2021 - sesja nadzwyczajna za
2021-12-29 10:20:24 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVII/2021 za
2021-12-29 10:21:06 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy XXXVII/2021 za
2021-12-29 10:35:21 Uchwała w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 10:37:44 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 - 2024 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:15:49 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:24:31 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:44:27 Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Kocierzew Południowy na 2022 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:45:38 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:46:52 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2022 rok XXXVII/2021 za
2021-12-29 11:48:04 Uchwała w sprawie planu pracy Gospodarki i Finansów na 2022 rok XXXVII/2021 za
2022-01-31 10:14:21 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVIII/2022 za
2022-01-31 10:15:08 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy XXXVIII/2022 za
2022-01-31 10:18:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kocierzew Południowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, XXXVIII/2022 za
2022-01-31 10:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy w roku 2022 XXXVIII/2022 za
2022-01-31 10:29:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXVIII/2022 za
2022-01-31 10:31:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 XXXVIII/2022 za
2022-03-30 10:12:09 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:12:52 Przyjęcie protokółu z XXXVIII sesji Rady Gminy XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:20:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kocierzew Południowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:24:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2022 roku XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:28:52 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocierzewie Południowym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XXXIX /2022 za
2022-03-30 10:37:18 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021 - 2032”. XXXIX /2022 za
2022-03-30 12:02:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XXXIX /2022 za
2022-03-30 12:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 XXXIX /2022 za
2022-03-30 12:12:32 Przyjęcie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r XXXIX /2022 za
2022-03-30 11:04:17 Wniosek w sprawie dotacji dla OSP Lipnice na zakup samochodu w wysokości 175.000 zł XXXIX /2022 za
2022-04-26 10:10:20 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XL/2022 za
2022-04-26 10:11:01 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy XL/2022 za
2022-04-26 10:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 XL/2022 za
2022-04-26 10:34:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XL/2022 za
2022-04-26 10:36:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XL/2022 za
2022-04-26 10:56:47 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok oraz zamierzenia na 2022 rok. XL/2022 za
2022-04-26 10:37:54 Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok XL/2022 za
2022-04-26 10:20:24 Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocierzewie Południowym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XL/2022 za
2022-05-31 10:10:05 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLI/2022 za
2022-05-31 10:10:48 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy XLI/2022 za
2022-05-31 10:19:25 Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Kocierzew Południowy XLI/2022 za
2022-05-31 10:21:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XLI/2022 za
2022-05-31 10:26:10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XLI/2022 za
2022-05-31 10:29:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XLI/2022 za
2022-05-31 10:41:09 Podjęcie uchwały w spawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLI/2022 za
2022-05-31 10:44:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLI/2022 za
2022-06-14 10:10:57 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLII/2022 za
2022-06-14 10:11:52 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy XLII/2022 za
2022-06-14 10:15:58 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XLII/2022 za
2022-06-28 10:27:10 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIII/2022 za
2022-06-28 10:27:45 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy XLIII/2022 za
2022-06-28 11:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania XLIII/2022 za
2022-06-28 11:48:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2021 rok XLIII/2022 za
2022-06-28 11:45:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego XLIII/2022 za
2022-06-28 12:01:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIII/2022 za
2022-06-28 12:04:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLIII/2022 za
2022-06-28 12:06:53 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kocierzew Południowy na rok szkolny 2022/2023 XLIII/2022 za
2022-06-28 12:09:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy” XLIII/2022 za
2022-06-28 12:21:41 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. XLIII/2022 za
2022-07-26 10:27:42 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-07-26 10:28:07 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-07-26 10:38:17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-07-26 10:41:28 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-07-26 10:44:48 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-07-26 10:49:31 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga specjalnego i terapeuty pedagogicznego XLIV/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-09-26 10:18:28 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLV/2022 za
2022-09-26 10:19:02 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy XLV/2022 za
2022-09-26 11:42:39 Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok XLV/2022 za
2022-09-26 11:52:43 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLV/2022 za
2022-09-26 11:54:46 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLV/2022 za
2022-09-26 11:57:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Płaskocin XLV/2022 za
2022-10-21 10:11:24 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVI/2022 za
2022-10-21 10:12:21 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy XLVI/2022 za
2022-10-21 10:25:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XLVI/2022 za
2022-10-21 10:27:33 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLVI/2022 za
2022-11-16 10:17:55 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVII/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-11-16 10:18:27 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy XLVII/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-11-16 10:21:47 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLVII/2022 - sesja nadzwyczajna za
2022-11-29 10:17:58 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVIII/2022 za
2022-11-29 10:18:37 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy. XLVIII/2022 za
2022-11-29 10:30:42 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 XLVIII/2022 za
2022-11-29 10:37:52 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XLVIII/2022 za
2022-11-29 10:41:37 Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych XLVIII/2022 za
2022-11-29 10:51:36 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:08:14 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:11:08 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocierzew Południowy XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:14:24 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:17:28 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Kocierzew Południowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:38:04 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLVIII/2022 za
2022-11-29 11:40:43 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025. XLVIII/2022 za
2022-12-20 11:17:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIX/2022 za
2022-12-20 11:18:23 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy XLIX/2022 za
2022-12-20 11:29:36 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok XLIX/2022 za
2022-12-20 11:31:46 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 XLIX/2022 za
2022-12-20 12:12:09 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 XLIX/2022 za
2022-12-20 12:19:46 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok XLIX/2022 za
2022-12-20 12:23:31 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kocierzew Południowy na 2023 rok. XLIX/2022 za
2022-12-20 12:24:41 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. XLIX/2022 za
2022-12-20 12:26:46 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów na 2023 rok. XLIX/2022 za
2022-12-20 12:25:44 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2023 rok. XLIX/2022 za
2022-12-20 12:29:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kocierzew Południowy XLIX/2022 za
2022-12-20 12:32:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/229/2022 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XLIX/2022 za
2022-12-20 12:36:21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLIX/2022 za
2023-01-16 10:04:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:05:11 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:17:31 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego wraz z odpowiedzią na skargę L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:20:57 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:26:33 Uchwała sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy w roku 2023 L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:31:13 Uchwała sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:34:26 Uchwała sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-01-16 10:37:58 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. L/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-02-01 10:12:04 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LI/2023 - sesja nazwyczajna za
2023-02-01 10:12:35 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy LI/2023 - sesja nazwyczajna za
2023-02-01 10:16:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716 E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy LI/2023 - sesja nazwyczajna za
2023-02-01 10:21:24 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LI/2023 - sesja nazwyczajna za
2023-02-24 10:14:54 Stwierdzenie prawomocności obrad LII/2023 za
2023-02-24 10:15:22 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy LII/2023 za
2023-02-24 10:28:02 Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kocierzew Południowy LII/2023 za
2023-02-24 10:32:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/99/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy LII/2023 za
2023-02-24 10:37:41 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2023 LII/2023 za
2023-02-24 10:43:57 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LII/2023 za
2023-02-24 10:46:07 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035. LII/2023 za
2023-03-31 10:12:29 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIII/2023 za
2023-03-31 10:13:37 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy LIII/2023 za
2023-03-31 10:19:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego LIII/2023 za
2023-03-31 10:22:25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej LIII/2023 za
2023-03-31 10:26:35 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2023 roku LIII/2023 za
2023-03-31 10:33:47 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok LIII/2023 za
2023-03-31 10:41:34 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIII/2023 za
2023-03-31 10:43:32 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIII/2023 za
2023-03-31 11:09:41 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kocierzew Południowy za 2022 rok. LIII/2023 za
2023-04-28 10:10:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIV/2023 za
2023-04-28 10:11:33 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy LIV/2023 za
2023-04-28 10:19:44 Uchwała w sprawie zmian z budżecie gminy na 2023 rok LIV/2023 za
2023-04-28 10:21:56 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIV/2023 za
2023-04-28 10:36:29 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok LIV/2023 za
2023-05-31 10:15:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LV/2023 za
2023-05-31 10:15:52 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy LV/2023 za
2023-05-31 10:24:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LV/2023 za
2023-05-31 10:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LV/2023 za
2023-05-31 10:55:30 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. LV/2023 za
2023-06-22 10:27:30 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVI/2023 za
2023-06-22 10:27:56 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy LVI/2023 za
2023-06-22 11:53:35 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania LVI/2023 za
2023-06-22 11:56:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego LVI/2023 za
2023-06-22 12:03:26 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022 rok LVI/2023 za
2023-06-22 12:14:52 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVI/2023 za
2023-06-22 12:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LVI/2023 za
2023-06-28 10:09:43 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVII/2023 za
2023-06-28 10:52:20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVII/2023 za
2023-06-28 10:10:21 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy LVII/2023 za
2023-06-28 10:46:25 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu LVII/2023 za
2023-07-28 09:07:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-07-28 09:07:53 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-07-28 09:14:18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-08-09 10:03:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:04:01 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:07:34 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:14:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:20:46 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:21:19 Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:27:08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:28:58 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-09-22 10:18:33 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LXI/2023 za
2023-09-22 10:19:08 Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy LXI/2023 za
2023-09-22 10:44:36 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXI/2023 za
2023-09-22 10:47:38 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035 LXI/2023 za
2023-09-22 10:55:22 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Kocierzew Południowy” LXI/2023 za
2023-09-22 10:56:58 Uchwała w sprawie jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów LXI/2023 za
2023-09-22 11:00:38 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocierzewie Południowym LXI/2023 za
2023-09-28 10:17:00 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXII/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-09-28 10:17:33 Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy LXII/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-09-28 10:22:40 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXII/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-10-30 10:03:20 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXIII/2023 za
2023-10-30 10:03:48 Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy LXIII/2023 za
2023-10-30 10:19:11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXIII/2023 za
2023-10-30 10:21:16 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LXIII/2023 za
2023-10-30 10:39:02 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego LXIII/2023 za
2023-10-30 10:43:48 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXIII/2023 za
2023-10-30 10:46:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Kocierzew Południowy LXIII/2023 za
2023-11-29 10:13:52 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXIV/2023 za
2023-11-29 10:14:36 Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy LXIV/2023 za
2023-11-29 10:24:26 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2024 LXIV/2023 za
2023-11-29 10:29:34 Uchwała w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku LXIV/2023 za
2023-11-29 10:38:59 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXIV/2023 za
2023-11-29 10:41:08 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035 LXIV/2023 za
2023-12-21 11:07:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXV/2023 za
2023-12-21 11:11:43 Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy LXV/2023 za
2023-12-21 11:24:27 Uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Gągolin Południowy LXV/2023 za
2023-12-21 11:32:57 Uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Boczki, Gągolin Południowy, Gągolin Zachodni, Lipnice, Osiek, Ostrowiec, Wicie LXV/2023 za
2023-12-21 11:36:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXV/2023 za
2023-12-21 11:39:35 Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku LXV/2023 za
2023-12-21 11:47:55 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXV/2023 za
2023-12-21 11:50:14 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LXV/2023 za
2023-12-21 12:50:49 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2033. LXV/2023 za
2023-12-21 13:00:06 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. LXV/2023 za
2024-01-31 10:11:50 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXVI/2024 za
2024-01-31 10:13:12 Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy LXVI/2024 za
2024-01-31 10:22:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. LXVI/2024 za
2024-01-31 10:28:46 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. LXVI/2024 za
2024-01-31 10:30:50 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2033, LXVI/2024 za
2024-01-31 10:36:44 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy w roku 2024 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:39:32 Uchwała w sprawie ustanowienia „Gminnego programu osłonowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”, LXVI/2024 za
2024-01-31 10:43:48 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie przyznawanych świadczeń osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:46:14 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kocierzew Południowy na lata 2024-2026 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:49:00 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LXVI/2024 za