Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Kocierzew Południowy

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Trakul

Tadeusz Trakul

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność: Nie nalezy do partii politycznej

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/5/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I/2018 za
2018-11-22 skład komisji skrutacyjnej I/2018 za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia regulaminu głosowania na Przewodniczącego rady I/2018 za
2018-11-22 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na I wiceprzewodniczącego I/2018 za
2018-11-22 Zamknięcie listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego rady I/2018 za
2018-11-22 Zmiany do porządku obrad I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/4/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/5/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/6/2018 I/2018 za
2018-11-22 Uchwała nr I/7/2018 I/2018 za
2018-11-30 Porządek obrad II sesji II/2018 za
2018-11-30 Przyjęcie ptotokołu z I sesji II/2018 za
2018-11-30 wniisek wójta o niezmienianie stawek podatek od nieruchomości II/2018 za
2018-11-30 Uchwala w sprawie wysokości stawek od nieruchomości oraz zwolnień od podatku II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do uchwalenia podatku rolnego na 2019 rok II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, na terenie Gminy Kocierzew Południowy II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta w wysokości 8424 zł II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie wynagrodzenie Wójta w wysokości 7680 zł II/2018 przeciw
2018-11-30 uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Kocierzew Południowy na Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA”. II/2018 za
2018-11-30 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta 8448 zł II/2018 za
2018-12-28 Porządek obrad III/2018 za
2018-12-28 Protokół z II sesji RG III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III/2018 za
2018-12-28 Zmiany WPF 2018 - 2021 III/2018 za
2018-12-28 WPF na lata 2019 - 2022 III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie powołania komisji Skarg Wniosków i Petycji III/2018 za
2018-12-28 Uchwałan w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/2018 za
2018-12-28 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/2018 za
2019-01-30 Porządek obrad IV/2018 za
2019-01-30 Protokół z III sesji IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok IV/2018 przeciw
2019-01-30 Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Kocierzew Poludniowy na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uvhwalenia planu pracy Komisji Gosporadki i Finansów IV/2018 za
2019-01-30 Uchwalenie planu pracy Komisji Oswiaty, KUltury i Spraw Społecznych na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizynej na 2019 rok IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej IV/2018 za
2019-01-30 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy IV/2018 za
2019-02-27 Porządek obrad V/2019 za
2019-02-27 Przyjęcie protokołu z IV sesji V/2019 za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2019 roku V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia statutów dla Sołcetw Gminy Kocierzew Południowy V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy V/2019 za
2019-02-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V/2019 za
2019-03-27 10:16:36 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VI/2019 za
2019-03-27 10:14:30 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy VI/2019 za
2019-03-27 10:22:59 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, a także inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VI/2019 za
2019-03-27 10:24:57 Uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocierzew Południowy VI/2019 za
2019-03-27 10:37:16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VI/2019 za
2019-03-27 10:39:53 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 VI/2019 za
2019-03-27 11:05:31 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki VI/2019 za
2019-03-27 11:11:04 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/156/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej VI/2019 za
2019-03-27 11:13:14 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odpowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy VI/2019 za
2019-03-27 11:18:48 Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok. VI/2019 za
2019-03-27 11:20:54 Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok VI/2019 za
2019-03-27 11:07:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki VI/2019 za
2019-04-29 10:10:55 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VII/2019 za
2019-04-29 10:11:51 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy VII/2019 za
2019-04-29 10:20:09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem loklau użytkowego w Kocierzewie Południowym VII/2019 za
2019-04-29 10:31:12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII/2019 za
2019-04-29 10:51:21 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok VII/2019 za
2019-04-29 11:11:06 Informacja o zasobach pomocy społecznej w 2018 roku VII/2019 za
2019-04-29 11:27:32 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok i zamierzenia na 2019 rok. VII/2019 za
2019-05-30 10:07:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad VIII/2019 za
2019-05-30 12:54:03 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu VIII/2019 za
2019-05-30 12:50:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok VIII/2019 za
2019-05-30 12:56:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu VIII/2019 za
2019-05-30 10:14:49 przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy VIII/2019 za
2019-06-21 10:13:12 Przyjęcie proponowanego porządku obrad IX/2019 za
2019-06-21 10:14:35 Przyjęcie potokołu z VIII sesji Rady gminy IX/2019 za
2019-06-21 11:17:30 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania IX/2019 za
2019-06-21 11:21:35 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego IX/2019 za
2019-06-21 11:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok IX/2019 za
2019-06-21 11:41:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok IX/2019 za
2019-06-21 11:58:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kocierzew Południowy, fragmnet wsi Łaguszew IX/2019 za
2019-08-28 09:42:22 Przyjęcie porządku obrad X/2019 - nadzwyczajna za
2019-08-28 09:50:41 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy X/2019 - nadzwyczajna za
2019-11-06 10:17:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIII/19 za
2019-11-06 10:19:26 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy XIII/19 za
2019-11-06 10:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XIII/19 za
2019-11-06 10:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XIII/19 za
2019-11-06 10:52:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs dla naboru RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna. XIII/19 za
2019-11-06 11:13:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętch zobowiązań. XIII/19 za
2019-11-06 11:28:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok XIII/19 za
2019-11-06 11:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 XIII/19 za
2019-11-26 10:10:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIV/2019 za
2019-11-26 10:11:26 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy XIV/2019 za
2019-11-26 10:41:33 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku XIV/2019 za
2019-11-26 10:43:33 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia wysokości poatku rolnego na 2020 rok XIV/2019 za
2019-11-26 10:51:05 Uchwała w sprawie rocznych stawek od środków transportowych XIV/2019 za
2019-11-26 11:37:38 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokosci stawki tej opłaty XIV/2019 przeciw
2019-11-26 11:58:03 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Kocierzew Południowy. XIV/2019 za
2019-11-26 11:54:03 Zmiany w porządku obrad XIV/2019 za
2019-12-12 11:59:38 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:05:40 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:12:49 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Kocierzew Południowy XV/19 - sesja nadzyczajna za
2019-12-12 12:17:01 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV/19 - sesja nadzyczajna za
2020-01-24 10:16:15 Przyjęcie proponowango porządku obrad XVII/2020 za
2020-01-24 10:17:26 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy XVII/2020 za
2020-01-24 10:29:01 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:31:59 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnoawej na lata 2020-2023 XVII/2020 za
2020-01-24 10:36:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:39:44 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVII/2020 za
2020-01-24 10:48:29 Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochoroną dróg dla których zarzadcą jest Gmina Kocierzew Południowy XVII/2020 za
2020-01-24 11:03:59 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Lenartów i Lipnice XVII/2020 za
2020-02-27 10:14:22 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVIII/2020 za
2020-02-27 10:15:04 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:30:06 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:32:41 Uchwała w sprawie zarządzenia przederminowych wyborów sołtysa w sołectwie Kocierzew Południowy XVIII/2020 za
2020-02-27 10:35:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat XVIII/2020 za
2020-02-27 10:37:48 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/20 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XVIII/2020 za
2020-02-27 10:46:27 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVIII/2020 wstrzymał się
2020-02-27 10:48:22 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XVIII/2020 za
2020-03-23 11:05:28 Przyjęcie proponowanego porzadku obrad XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:05:59 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:17:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:22:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok. XIX/2020 - sesja nadzyczajna przeciw
2020-03-23 11:26:54 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Kocierzew Południowy za 2019 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-03-23 11:31:05 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok XIX/2020 - sesja nadzyczajna za
2020-05-21 10:14:21 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XX/2020 za
2020-05-21 10:15:30 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy XX/2020 za
2020-05-21 10:40:54 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XX/2020 za
2020-05-21 10:48:17 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy XX/2020 za
2020-05-21 11:05:07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XX/2020 za
2020-05-21 11:07:22 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XX/2020 za
2020-05-21 11:13:35 Uchwała w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2023 XX/2020 za
2020-05-21 11:38:20 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok XX/2020 za
2020-05-21 12:20:53 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok XX/2020 za
2020-07-08 10:11:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXI/2020 za
2020-07-08 10:12:37 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy XXI/2020 za
2020-07-08 11:27:28 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania XXI/2020 za
2020-07-08 11:31:29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego XXI/2020 za
2020-07-08 11:38:06 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2019 rok XXI/2020 za
2020-07-08 11:55:06 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy na 2020 rok XXI/2020 za
2020-07-08 11:58:08 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023 XXI/2020 za
2020-07-08 12:02:36 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kocierzew Południowy na rok szkolny 2020/2021 XXI/2020 za
2023-02-24 10:14:54 Stwierdzenie prawomocności obrad LII/2023 za
2023-02-24 10:15:22 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy LII/2023 za
2023-02-24 10:28:02 Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kocierzew Południowy LII/2023 za
2023-02-24 10:32:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/99/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy LII/2023 za
2023-02-24 10:37:41 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2023 LII/2023 za
2023-02-24 10:43:57 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LII/2023 za
2023-02-24 10:46:07 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035. LII/2023 za
2023-03-31 10:12:29 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIII/2023 za
2023-03-31 10:13:37 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy LIII/2023 za
2023-03-31 10:19:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego LIII/2023 za
2023-03-31 10:22:25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej LIII/2023 za
2023-03-31 10:26:35 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2023 roku LIII/2023 za
2023-03-31 10:33:47 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok LIII/2023 za
2023-03-31 10:41:34 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIII/2023 za
2023-03-31 10:43:32 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIII/2023 za
2023-03-31 11:09:41 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kocierzew Południowy za 2022 rok. LIII/2023 za
2023-04-28 10:10:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIV/2023 za
2023-04-28 10:11:33 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy LIV/2023 za
2023-04-28 10:19:44 Uchwała w sprawie zmian z budżecie gminy na 2023 rok LIV/2023 za
2023-04-28 10:21:56 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIV/2023 za
2023-04-28 10:36:29 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok LIV/2023 za
2023-05-31 10:15:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LV/2023 za
2023-05-31 10:15:52 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy LV/2023 za
2023-05-31 10:24:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LV/2023 za
2023-05-31 10:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LV/2023 za
2023-05-31 10:55:30 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. LV/2023 za
2023-06-22 10:27:30 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVI/2023 za
2023-06-22 10:27:56 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy LVI/2023 za
2023-06-22 11:53:35 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania LVI/2023 za
2023-06-22 11:56:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego LVI/2023 za
2023-06-22 12:03:26 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022 rok LVI/2023 za
2023-06-22 12:14:52 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVI/2023 za
2023-06-22 12:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LVI/2023 za
2023-06-28 10:09:43 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVII/2023 za
2023-06-28 10:52:20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LVII/2023 za
2023-06-28 10:10:21 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy LVII/2023 za
2023-06-28 10:46:25 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu LVII/2023 za
2023-07-28 09:07:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-07-28 09:07:53 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-07-28 09:14:18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LVIII/2023 - nadzwyczajna za
2023-08-09 10:03:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:04:01 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:07:34 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-09 10:14:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LIX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:20:46 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:21:19 Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:27:08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-08-30 10:28:58 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LX/2023 - sesja nadzwyczajna za
2023-09-22 10:18:33 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LXI/2023 za
2023-09-22 10:19:08 Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy LXI/2023 za
2023-09-22 10:44:36 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXI/2023 za
2023-09-22 10:47:38 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035 LXI/2023 za
2023-09-22 10:55:22 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Kocierzew Południowy” LXI/2023 za
2023-09-22 10:56:58 Uchwała w sprawie jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów LXI/2023 za
2023-09-22 11:00:38 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocierzewie Południowym LXI/2023 za
2023-10-30 10:03:20 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXIII/2023 za
2023-10-30 10:03:48 Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy LXIII/2023 za
2023-10-30 10:19:11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXIII/2023 za
2023-10-30 10:21:16 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LXIII/2023 za
2023-10-30 10:39:02 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego LXIII/2023 za
2023-10-30 10:43:48 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXIII/2023 za
2023-10-30 10:46:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Kocierzew Południowy LXIII/2023 za
2023-12-21 11:07:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXV/2023 za
2023-12-21 11:11:43 Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy LXV/2023 za
2023-12-21 11:24:27 Uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Gągolin Południowy LXV/2023 za
2023-12-21 11:32:57 Uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Boczki, Gągolin Południowy, Gągolin Zachodni, Lipnice, Osiek, Ostrowiec, Wicie LXV/2023 za
2023-12-21 11:36:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LXV/2023 za
2023-12-21 11:39:35 Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku LXV/2023 za
2023-12-21 11:47:55 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok LXV/2023 za
2023-12-21 11:50:14 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2035 LXV/2023 za
2023-12-21 12:50:49 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2033. LXV/2023 za
2023-12-21 13:00:06 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. LXV/2023 za
2024-01-31 10:11:50 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXVI/2024 za
2024-01-31 10:13:12 Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy LXVI/2024 za
2024-01-31 10:22:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. LXVI/2024 za
2024-01-31 10:28:46 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. LXVI/2024 za
2024-01-31 10:30:50 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2033, LXVI/2024 za
2024-01-31 10:36:44 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy w roku 2024 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:39:32 Uchwała w sprawie ustanowienia „Gminnego programu osłonowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”, LXVI/2024 za
2024-01-31 10:43:48 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie przyznawanych świadczeń osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:46:14 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kocierzew Południowy na lata 2024-2026 LXVI/2024 za
2024-01-31 10:49:00 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LXVI/2024 za