Przejdź do treści

Beata Gładka

Zdjęcie: Beata Gładka
Zdjęcie: Beata Gładka

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt beata.gladka@kocierzew.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarki i Finansów stała 2024-05-06
2 Komisja Skarg Wniosków i Petycji stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:17:06 Przyjęcie proponowanego porządku obrad I/2024 za
2024-05-06 10:38:30 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:06:29 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:22:33 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:44:26 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:46:57 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I/2024 za
2024-05-06 11:48:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji I/2024 za
2024-05-06 11:53:01 Podjecie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:58:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kocierzew Południowy I/2024 za
2024-05-06 12:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich I/2024 za
2024-05-28 10:02:01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II/2024 za
2024-05-28 10:03:11 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy II/2024 za
2024-05-28 10:09:56 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu II/2024 za
2024-05-28 10:13:39 Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Kocierzew Południowy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” II/2024 za
2024-05-28 10:27:31 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok II/2024 za
2024-05-28 10:29:17 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 II/2024 za
2024-05-28 10:32:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. II/2024 za
2024-05-28 10:36:00 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi II/2024 za
2024-05-28 10:40:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości II/2024 za
2024-05-28 11:07:39 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok II/2024 za
2024-05-28 11:24:11 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok II/2024 za
2024-06-26 10:07:47 Przyjęcie proponowanego porządku obrad III/2024 za
2024-06-26 10:08:42 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy III/2024 za
2024-06-26 11:43:04 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania III/2024 za
2024-06-26 11:55:00 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego III/2024 za
2024-06-26 12:02:36 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023 rok III/2024 za
2024-06-26 12:16:04 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok III/2024 za
2024-06-26 12:23:39 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 III/2024 wstrzymujący się
2024-06-26 12:28:35 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu III/2024 za
2024-06-28 11:08:23 Przyjęcie proponowanego porządku obrad IV/2024 za