Przejdź do treści

Tomasz Bajena

Zdjęcie: Tomasz Bajena
Zdjęcie: Tomasz Bajena

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt tomasz.bajena@kocierzew.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych stała 2024-05-06
2 Komisja Skarg Wniosków i Petycji stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:18:28 Przyjęcie proponowanego porządku obrad I/2024 za
2024-05-06 10:38:31 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:06:28 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:22:15 Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I/2024 za
2024-05-06 11:44:19 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:46:57 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I/2024 za
2024-05-06 11:48:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji I/2024 za
2024-05-06 11:53:07 Podjecie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady gminy I/2024 za
2024-05-06 11:58:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kocierzew Południowy I/2024 za
2024-05-06 12:01:32 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich I/2024 za
2024-05-28 10:02:08 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II/2024 za
2024-05-28 10:03:13 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy II/2024 za
2024-05-28 10:10:01 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu II/2024 za
2024-05-28 10:13:38 Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Kocierzew Południowy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” II/2024 za
2024-05-28 10:27:34 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok II/2024 za
2024-05-28 10:29:18 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 II/2024 za
2024-05-28 10:32:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. II/2024 za
2024-05-28 10:36:00 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi II/2024 za
2024-05-28 10:40:51 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości II/2024 za
2024-05-28 11:07:29 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok II/2024 za
2024-05-28 11:24:10 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok II/2024 za
2024-06-26 10:07:45 Przyjęcie proponowanego porządku obrad III/2024 za
2024-06-26 10:08:42 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy III/2024 za
2024-06-26 11:43:06 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy wotum zaufania III/2024 za
2024-06-26 11:55:00 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego III/2024 za
2024-06-26 12:02:35 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023 rok III/2024 za
2024-06-26 12:16:04 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok III/2024 za
2024-06-26 12:23:34 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 III/2024 za
2024-06-26 12:28:34 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kocierzew Południowy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu III/2024 za
2024-06-28 11:08:36 Przyjęcie proponowanego porządku obrad IV/2024 za